GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Puerto Rico (E.U.A.)

Markan archiwupa · 7 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Puerto Rico (E.U.A.)

23 Chinuqa 2014

Aka qillqat ullart'ama

Calle San Sebastiánan phunchhäwinaka (pa): Puerto Ricon anata (pa)

Ángel Carrión jupax Calle San Sebastian uka Phunchhawinakar purt’asax yaqhip jamuq apst’atanak uñacht’ayani.

11 Chinuqa 2013

Aka qillqat ullart'ama

Nueva York markan Kinsa Reyes Magos ukan saräwinakapa

Reyes magonakax sarxapxiwa, Nueva York markanx patak patak imill yuqall wawanakaw mä phunchaw wakichäwir sarapxäna, ukax Museo del Barrio uksat wakichatanwa.

13 Lapaka 2012

Aka qillqat ullart'ama

Puerto Rico: Yaqhatuqit alayar uñtaña

Enrique Arce, kallinkiri ukhamarak fotógrafo puertoriqueño ukhamarak Aslan sas uñt’ataraki jaqix, uñt'ayaskatanaw Instagram sat cuentaptuqiru lata jamach’inakan futunakapa ña suxta phaxsinaka wakichawipataki “amstkataru” sata. Alfredo...

22 Qasäwi 2012

Aka qillqat ullart'ama

Puerto Rico: Gasoducto Jan Munasaw Unxtasipxi

Patakanakaw “Marcha Nacional” ukar mayachasipxäna: Puerto Rico-x Gasoducto jan munasaw sayt’i kunati San Juan markan Puerto Rico-n anat phaxs tunka llä tunkan uru saraqataruw willka...

28 Lakan phaxsi/llumpaqa 2011

Aka qillqat ullart'ama

Puerto Rico: Tormenta tropical Irene ukax jallu purintäwimpiw jan walt’äwinak jaytjawayi

Tormenta tropical Irene ukax 21ni llumpaqa phaxsinx Puerto Rico uraqiruw purintawayi, thaya wayramp jallump markpachar jan walt’ayasa. Akax Estados Unidos markan willka jalsu tuqir jan...

17 Llamayu 2011

Aka qillqat ullart'ama

Puerto Rico: Ch'axwawinakax qamäwinakanx ñuwasiñ tuqitx utjaskakiwa

Ukhamaw Puerto Rico tuqinx, ch'axwakipawix qamakipawin nuwasiwinakatx ukhamarakiw jaqinakas tantachasipxirinakas kulirawayapxi jichha machaq kamachi uchantañ amtawinakampix khaysa Judicial tuqin uñist'ayawayi.

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka